HomeIilongomwa| Iisikilitho yUutentemba
 
Iisikilitho yUutentemba
Oshisiikilo shokatentemba ohashi longo iilonga oyindji noonkondo. Ohashi kaleke okatentemba ka yela, ohashi keelele uupyu waaze mo kongulohi negameno lyaanona olyo lya shiga ko. Iisiikilo ohayi kaleke kokule woo oongaga nontsi nohayi kwathele omeya gaa pwine mo mokatentemba oopelesenda 97%. LIC Pool ota vulu okugandja iisiikilo ya kola nawa ya ngongwa nawa noyina opayinda yongushu.
 
Client Area