HomeIilongomwa| Okwoopaleka Okatentemba
 
Okwoopaleka Okatentemba pAwutomatika
Okulonga kwokatentemba pawutomatika otashi ende tashi simana unene. Nopomba ompe yo ‘’Intelli’’, LIC Pool ota kwathele okugandja omusholondondo gwiilongomwa yo Pentair!
Iiyopalekithi yUutentemba pAwutomatika

Opena omusholondondo gwiiyopalekithi yuundombe pamukalo gwokuthipa mostola yetu. Iiyopalekithi mbika iipu okutulwa mo nosho okulongithwa na ohayi opalele omuhingo kehe moka okandombe ka longwa noto kwashilipalekwa keyopaleko lyokandombe lyopombanda. oZodiac Barracuda G2 oyo dhingi mokulandwa momangeshefelo.
 
Client Area