HomeIilongomwa| Omukalo gwOkweenyeka
 
Omukalo gwOkweenyeka Okandombe
Molwokumbwinda omvula ayihe, notashi dhengele muundombe unene tuu komunkulofuta, omusholondondo gwiihalithomwa yomukalo gwo Zodiac gwOkweenyeka Uundombe. Endiki lyoLIC Pool olya zimininwa okushingitha iihalithomwa yoZodiac na pamwe nayo otatu vulu oku ku tsa  omayele  noku ku tulila mo omukalo dhingi gwi ikolelela koompumbwe dhoye.
Eyenyeko lyOonkondo dhoketango

Monkaloyombepo yetu ye enya nawa, uutentemba owo omukalo gwoku kala nomwenyo. Okatentemba ota ka ti enyanyu kuukwanegumbo, uukalinawa nomadhewo, nuukengeli owindji nokugwanenwa. Dhilaadhila enyanyu olindji tali ku ziilile mokandombe koye ngele oka enyekwa kootundi dhongulonene kongulohi kwa toka, noomwedhi adhihe mothinge. Okweenyeka okatentemba otaku kaleke okatentemba monkaloyombepo ombwaanwa notashi ukitha komeho oomwedhi dhenyanyu netyapulo kuukwanezimo.
LIC Pool ota longitha omukalo omupe gwokweenyeka uundombe guna uukuume neshito niihalithomwa ya ndulukilwa owina opo yi gandje oonkondo odhindji noku hupithila mondjato nokushunitha pevi ombepo ndjoka hayi fudhwa mo.
 
Client Area