Home| Omawopalekululo
Omawopalekululo
Ngele owuli momangesheefelo wa hala okuwoopalekulula nenge okuningulula okatentemba koye, otatu ku indile opo wu tu mone opo wu tale oompito dhokunenepitha nokuhumithakomeho okatentemba koye na/nenge okandombe. Omunawino gwomawopalekululo gwo LIC Pool okwiilongekidha okuuva oompumbwe dhoye. Aatseyinawa yetu ya dhewulikika ota yeya ya tale omutholomo gwekuma nondambo yokatentemba etulomo nekalekopo, oohi dhoye (osamende yomeni), okutula mo omiligu niilongitho. Konima yokukonaakona iilalakanenwa yoye nonkalo yokatentemba koye, otatu ku ningile ihe epopilo opo tu ku pe omusholondondo gwoondando.
Ohatu gandja omayakulo nomawopalekululo guutentemba wokumbwinda okuza kooprojeka oonshona (ngaashi okupingena po uutielesa nehumithokomeho lyiilongitho) ku mbyoka iinene noya pwa thilithilu. Ngele oto dhilaadhila okumanitha okuthethenga meni lyokatentemba koye nenge okathithiya otatu vulu okugwedha ko uukwatya KEHE mboka to mono mondjukithi yetu kokatentemba koye nenge okathithiya! Ishewe tala oJet stream (kala to mbwindi), uukwatya womeya, uuyelele wokohi yokatentemba niilongitho yokukaleka po omadhewo.
 
Client Area