Home| Uundombe
Uundombe
Eendombe dhopaushitwe odho omahala omawanawa noku ilongela nkene wuna okuthaneka okandombe noku etapo uuwanawa nuundjolowele moshikunino shoye. Ngaashi to mono methano ndika, lya kuthwa ko Croatia momatale gokamba yo pashigwana yedhina Plitvice Lakes (uundombe wopaushitwe wiikwata wu vule 50 nosho omago gomeya), ombepo yoku fudhilamo ya tseyika nawa – oxygen, oyo oshinima sha simana mokandombe ngele wa etapo omeya taga kunguluka. Ohatu ningi uundome mboka tawu ningitha onkalonawa yoshikunino shoye yi kale yothumbu.
Enduluko lyokandombe

Enduluko lyokandombe olya simana noonkondo. Okandombe oka pumbwa ka ningithe onkalonawa yehala mpoka ka tulwa, ihe oshina woo okukala tashi longo moshili. Tsikila nokulesha
Uundombe woKoi

Uundombe woKoi ohawu vulu okundulukwa owina opo wu humithe komeho uundjolowele nekoko lyo Nishkigoi nenge enawapaleko lyoshitheta shomela shopaJapanese.
Tsikila nokulesha
Iilongitho

Ngele owa hala wu kale noKoi mokandombe koye nenge wu tyapule uuwanawa wayo uule wethimbo ele, nena osha pumbiwa unene opo okandombe ka tulwe po patseyo yomudhindololi. Tsikila nokulesha
Omayakulo nEkalekopo

Esiloshimpwiyu lyokandombe oshinima sha nathangwa noshina okuningwa owala ngele sha pumbiwa. Pamwe nomulandu gwo skimmer, ngoka twa popile, ethimbo ndjoka to longitha nali kale li thike pominute 15 momwedhi. Tsikila nokulesha
 
Client Area