HomeUundombe| Enduluko lyokandombe
 
Enduluko lyokandombe
Enduluko lyokandombe olya simana noonkondo. Okandombe oka pumbwa ka ningithe onkalonawa yehala mpoka ka tulwa, ihe oshina woo okukala tashi longo moshili. Ekudhilo lyuukwatya wumwe po womeya mehala lya patwa otali vulu li handuluthe petameko ihe otali vulu meendelelo lyi kale tali ningile nayi omuntu muule wethimbo ele. Omukalo gwenduluko kaaguna ondilo otagu vulu gu etithe eyadhimbo lyokandombe li tende konima yomimvo omishona, tali etitha okandombe ka kale elengwa enene pehala lyokukala eliko.
Okandombe taka ziya ohaka thigi oongaga oontokele mominkulo dhokatentemba koye. Opo wu keelele shika, ohatu longitha ofibreglass meni lyuundombe wetu opo tu kwashilipaleke kutya itawu ziya. Muundombe wetu, ohatu longitha ashike oopomba nuuyelele woludhi lwo Oase, mboka owo:
  • Wa longwa koGermany
  • Hawu longitha oonkondo oonshona dholusheno
  • Wongushu yopombanda
  • Hawu ya nekwashilipaleko lyomimvo-5
 
Client Area