HomeUundombe| Iilongitho
 
Iilongitho
Ngele owa hala wu kale noKoi mokandombe koye nenge wu tyapule uuwanawa wayo uule wethimbo ele, nena osha pumbiwa unene opo okandombe ka tulwe po patseyo yomudhindololi. LIC pool ota vulu okugandja omayele, ta eta nota tula mo iilongithi ayihe mbyoka ya pumbiwa opo okandombe ka kale kena uundjolowele, nomutalelo gwothumbu.
Oskimmer: ohayi nana omeya opo ga kuthwe kohi yokandome. Ohayi kutha ko omafo niiyagaya ayihe mbyoka ya kaama kombanda yomeya. Oskimmer olwindji oyina eyemele lyokwoopaleka opo omukalo gwokoopaleka gu kale omupu.
Okupopola kohi inaku pumbiwa momeya giikunino ihe otaku likolitha muundombe woKoi. Uuna kwa longithwa mokandombe hoka kaakena omamanya kohi, okupopola kohi ohaku pitike ondoya ondhigu opo yi falwe koshidhindithi shopamakeninga.
Edhindo pamakeeninga otali vulu li gwanithwe po pamikalo odhindji dha yooloka. Oshilonga shedhindo ndika oku kwata ondoya ondhigu, tashi yi keelele opo yaa ka gonalele koshidhinditho sho Okupawunongo nonimwenyoniimwenyi. Oshidhindithi shopamakeninga nashi yogwe shu ukithwa konima nenge shi opalekwe olwindji. Omaludhi giidhindithi yopamakeninga ongaashi Oshiyalo, Iikombe, Omamate, evi noshimanya, elapithayila lyondhalate yokuyela, nembonde lyokutula.
Oshidhindithi shOpawunongononimwenyoniimwenyi: osha simana oku uvako kutya oohi dhoKoi odhinuuhwenge kombinga yomeya ga tulwa omiti. Omukalo gwokudhinda omukwa pamwunongononimwenyoniimwenyi oguna okulonga uule wethimbo ngele efupi oshiwike shimwe no “Bio Kick” ya gwedhwa mo momukalo manga inootula oKoi mokandombe. Iidhindithi yopawunongononimwenyoniimwenyi nayi longe oowili 24 mesiku kehe, shoka osho molwaasho hagu longitha iidhindithi yoonkondo dholusheno oonshona.

Iidhindithi yopawunongononimwenyoniimwenyi ohayi lundululile iiyekelwahi mbyoka yina uuzigo okuza moohi. Edhingoloko ndino ohali ithanwa edhingoloko lyonitrogeno. Oshidhindithi shopaali otashi vulu shi tungwe pamikalo odhindji dha yooloka. Osha simana opo aatekuli yoohi dhokoi yu uveko nkene oshidhindithi hashi opalekwa manga inaaya tula mo shilwe. Eyopaleko lyolela nolya kehesiku lyiidhinditho yopamakeninga noyopawunongononimweenyoniimwenyi olya simana noonkondo omolwuundjolowele nongushu yoohi dho koi. Iidhindithi yopaali paampito dhilwe oya topolwa muungundugona ngaashi okupepelitha nenge okwaahapepelitha.

Omikalo dhiidhindithi yopaali odha kwatela mo:
  • Oshidhindithi shafa ombete tayiinyenge - okupepelitha
  • Ebaki lyokanyaganye nenge oshidhinditho kasha vivile - okupepelitha
  • Oshidhindithi shevi - okwaahapepelitha
  • Oshidhindithi tashi kungulukitha papingathano – olwindji okwaahapepelitha, oshidhindithi shoERICTM ohashi pepelitha
  • Oshidhindithi shewe
Uuyelele ihaawu monika ohawu longithwa oku kondolola uumeno uushona womomeya wa tseyika nedhina “algae”. Ngele omukalo gwokudhinda itagu mana po iitungithi moka olgae hayi hupu, nena okandombe otaka kala kena “omeya omazizi”. Uuyele wo UV ohawu dhipaga uumeno wo algae noku kwathela okukaleka omeya ga yela. Uuyeele wo UV nawu lundululwe omumvo kehe.
Oopomba dhomeya ohadhi inyengitha omeya okupitila momukalo gwokudhinda noku shuna ishewe mokandombe momukalo tagu dhindi notagu opaleke. Oshinima sha simana mewuvoko lyoopomba osho shoka kutya odha pumbwa dhi kale nuunene wa pumbiwa mokandombe nomukalo gwokudhinda. Opomba mokandombe momukalo gwopawunongononimweenyoniimwenyi nayi longe uule wootundi 24 mesiku.
 
Client Area