HomeUundombe| Uundombe woKoi
 
Uundombe woKoi
Uundombe woKoi ohawu vulu okundulukwa owina opo wu humithe komeho uundjolowele nekoko lyo Nishkigoi nenge enawapaleko lyoshitheta  shomela shopaJapanese. Esindilongulu lyokandombe kokoi otali kala lina omutompo omunene muundjolowele nonkalonawa yokoi. Etulomiilonga lyokukaleka po okoi olwindji otali ungaunga niinima ngaashi “okumanitha” okoi pethimbo lyomondjila. Shika otashi ti okupitika oohi dhi thike pondondo yopombanda. Opeena ooklaba muuyuni awuhe moka aatekuli yookoi haya eta oohi dhawo komakondjithathano.
LIC Pool oteku tungile okandombe kongushu shiikolelela komathaneko goye mwene, na ishewe oteku nyugulile ko kuuyelele tawu longo opo wu kwashilipaleke ongushu yolela mepungulilo lyoye epe.
 
Client Area